Privacyverklaring

Verklaring bescherming van persoonsgegevens van klanten, gezinnen en kinderen van Leren@Vaart. Versie: januari 2020

 

Leren@Vaart verwerkt verschillende persoonsgegevens van het gezin en het kind, voor het organiseren van kinderopvangactiviteiten. Leren@Vaart gaat op een veilige en confidentiële wijze om met de verwerking van je persoonsgegevens en respecteert hierbij de Europese Verordening 2016/679 (AVG1) m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring informeert het gezin en het kind over wat Leren@Vaart doet met de persoonsgegevens die zij verzamelt en je rechten inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring geeft weer met welk(e) doel(en) persoonsgegevens worden verwerkt, welke verwerkingsactiviteiten de persoonsgegevens ondergaan en welke rechten je als betrokkene kunt uitoefenen.

1. Identiteit van de organisatie

Leren@Vaart vzw
Remylaan 4b
3018 Wijgmaal
016/24 39 81
Lerenatvaart.info@samenferm.be
RPR Leuven 0818.390.681

Privacy
privacy@samenferm.be
016/24 39 99

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Leren@Vaart verwerkt persoonsgegevens van het gezin en het kind die zijn meegedeeld bij de aanvang en/of aanvraag van de dienstverlening en/of kinderopvangactiviteit en die in de loop van de dienstverlening en/of opvangactiviteit zijn verzameld.

Het gaat om volgende gegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens
 • persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, desgevallend informatie over ongeval, klacht, …)
 • rijksregisternummer
 • financiële gegevens
 • samenstelling van het gezin
 • vrijetijdsactiviteiten en interesses van het kind
 • eventueel school van het kind
 • desgevallend gegevens over voogdijschap / plaatsing
 • desgevallend nummerplaat en bewakingsbeelden (toegang / veiligheid opvanglocatie)
 • door het beroepsgeheim beschermde persoonsgegevens (indien relevant)

In het kader van haar dienstverlening, opdracht en wettelijke verplichting, verzamelt Leren@Vaart daarnaast gezondheidsgegevens over het gezin en het kind. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden zoals beschreven in punt 4. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen voldoen aan de overeenkomst en het verwerkingsdoel zoals vermeld in artikel 4.

3. Waarvoor worden de persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens van het gezin en het kind worden gebruikt in het kader van de organisatie van kinderopvang, klantenadministratie, facturatie van de kinderopvangdagen, het ontwikkelen van het kinderopvangbeleid van Leren@Vaart, de kinderopvangtoeslag en de naleving van de vergunnings- en subsidievoorwaarden voor kinderopvang.

Zo verwerken we de gegevens om / voor:

 • te kunnen deelnemen aan (opvang)activiteiten van Leren@Vaart
 • het dossier en prestaties te kunnen beheren en opvolgen
 • de verzekering
 • betaaldiensten
 • de facturatie
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid en om andere toepasselijke regelgeving te kunnen naleven.
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • contact te kunnen nemen bij vragen, wijzigingen, …
 • te communiceren over de activiteiten, diensten en ondersteuning van Leren@Vaart en haar partners
 • aangepaste kinderopvangactiviteiten, ondersteuning en de nodige zorg aan het kind te kunnen verlenen
 • het aanbod, de content en de kwaliteit te kunnen analyseren en verbeteren
 • statistische gegevens te verkrijgen
 • een archief bij te houden
 • toezicht bij de opvanglocatie
 • door te geven aan onderaannemers en contractspartijen van Leren@Vaart voor de uitvoering van voorgaande punten

Leren@Vaart streeft optimalisatie en gebruiksvriendelijkheid van haar informatieplatformen en -gegevenssystemen na. Deze verklaring heeft ook betrekking op de verwerkingen in het kader van nieuwe functionaliteiten en diensten van Leren@Vaart, voor zover deze binnen bovenstaande doelstellingen van Leren@Vaart vallen.

4. Wat is de verwerkingsgrond van de verwerking?

Leren@Vaart verwerkt persoonsgegevens op basis van:

 • artikel 24 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters (verwerking van persoonsgegevens voor de kinderopvangactiviteiten van baby’s en peuters).
 • het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en de uitvoeringsbesluiten hiervan (verwerking van persoonsgegevens voor de kinderopvangactiviteiten van buitenschoolse kinderopvang).
 • de overeenkomst die de Klant / het Gezin en het kind aangaat met Leren@Vaart voor het gebruik van een of meerdere diensten, activiteiten of producten (bv. buitenschoolse opvangactiviteit).
 • het gerechtvaardigd belang om de Klant / het Gezin en het kind te informeren
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor verwerking van andere persoonsgegevens dan bepaald in voornoemde punten, vragen we vooraf toestemming. Deze toestemming kan door de Klant / het Gezin en het kind ten allen tijde worden ingetrokken.

Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden waarnaar verwezen wordt en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.

5. Aan wie worden verzamelde persoonsgegevens overgemaakt?

 • organisaties aan wie de overdracht wettelijk verplicht is (bv. Kind & Gezin, Zorginspectie, overheid)
 • onderaannemers of contractspartijen voor de uitvoering van de diensten, activiteiten en producten die Leren@Vaart aanbiedt (bv. prestatie en facturatiebeheer, verzekering, drukwerk, …)
 • onderaannemers of contractspartijen voor gebruik van (geïntegreerde) hulpmiddelen/toepassingen/diensten (bv. webtoepassingen, IT infrastructuur, nieuwsbrieven, …)
 • Organisaties die door Leren@Vaart specifiek worden aangesteld als ontvangers (conform de instructies en wensen van Leren@Vaart)
 • Organisaties die door jou zelf worden aangesteld als ontvangers (bv. andere opvanglocatie, huisarts, school, …)

Met deze verwerkers/contractspartijen maakt Leren@Vaart de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Leren@Vaart kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verdere verwerking van persoonsgegevens door die onderaannemers/contractspartijen.

Leren@Vaart verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Leren@Vaart maakt gebruik van Google Analytics om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Leren@Vaart bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees daarvoor het privacybeleid van Google voor meer informatie.

6. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Leren@Vaart bewaart persoonsgegevens voor zo lang noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.

7. Wat zijn jouw rechten als betrokkene?

Je kunt de persoonsgegevens van het gezin en het kind inkijken, verbeteren, ze laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken. Je kunt ook een kopie van de persoonsgegevens vragen of de gegevens laten overdragen.

Een verzoek tot inzage, verbetering, wissing of beperking van de verwerking en gegevensoverdracht kan je richten aan privacy@samenferm.be mét bewijs van je identiteit.

We bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord: uiterlijk 30 dagen nadat we je verzoek en het bewijs van je identiteit ontvangen hebben. Je rechten gebruiken kost jou normaal niets. Als je vraag buitensporig is of als je vaak dezelfde vraag stelt, kunnen we toch een vergoeding vragen of jouw verzoek weigeren.

Meer informatie omtrent je rechten inzake bescherming van je persoonsgegevens vind je bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

8. Vertrouwelijkheid, beheer en beveiliging

Leren@Vaart verbindt zich ertoe om naar best vermogen de nodige maatregelen te nemen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid voor haar medewerkers.

Dit geldt zowel voor de verwerking door Leren@Vaart als door haar mogelijke onderaannemers die deze persoonsgegevens verwerken. Ook de medewerkers in de kinderopvanglocatie zijn op de hoogte van de privacyregels.

Leren@Vaart bewaart en beheert deze gegevens in een beveiligde database van Leren@Vaart of desgevallend bij de verwerker van persoonsgegevens op servers in België of Nederland.

Leren@Vaart verbindt zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. De verwerking gebeurt conform de Europese Verordening 2016/679 (GDPR of AVG) van 25 mei 2016.

Leren@Vaart heeft o.a. volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

alle personen die namens Leren@Vaart kennis kunnen nemen van jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding/discretieplicht daarvan en zijn bovendien geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • de servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware.
 • er werd een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • de medewerkers van Leren@Vaart zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens en van de privacyregels.

Voor meer informatie over de beveiliging van door Leren@Vaart verzamelde persoonsgegevens, kun je contact opnemen met privacy@samenferm.be

9. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of een indruk of aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op via privacy@samenferm.be.

Je hebt daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in België (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

10. Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) adviseert Leren@Vaart inzake de bescherming van persoonsgegevens van de betrokkenen.

Data Protection Officer
Leren@Vaart
Remylaan 4b
3018 Wijgmaal
privacy@samenferm.be

11. Wijziging privacyverklaring

Leren@Vaart kan haar privacyverklaring en haar beleid met betrekking tot persoonsgegevens wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd op onze website.

We adviseren je om de verklaring geregeld opnieuw na te kijken.

 

( 13 x bekeken , 1 vandaag)